Лениногорск шәһәре муниципаль берәмлеге Башкарма комитеты вәкаләтләре

Башкарма комитетка җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча вәкаләтләр йөкләнә:

1) планлаштыру, бюджет, финанслар һәм исәпкә алу өлкәсендә:

- муниципаль берәмлек бюджеты проектын, муниципаль берәмлекнең комплекслы социаль-икътисадый үсеше планнары һәм программалары проектларын эшли;

-муниципаль берәмлек бюджетының үтәлешен тәэмин итә, муниципаль берәмлекнең комплекслы социаль-икътисадый үсеше программаларының һәм планнарының үтәлешен оештыра;

-муниципаль берәмлек бюджеты үтәлеше турында хисап, муниципаль берәмлекнең комплекслы социаль-икътисадый үсеше планнарының һәм программаларының үтәлеше турында хисап әзерли;

-муниципаль берәмлекнең икътисад һәм социаль өлкә торышын характерлаучы статистик күрсәткечләр җыюны оештыра һәм күрсәтелгән мәгълүматларны закон белән билгеләнгән тәртиптә дәүләт хакимияте органнарына җиткерүне оештыра;

2)муниципаль милек белән идарә итү өлкәсендә, муниципаль берәмлек территориясендә предприятиеләр, учреждениеләр һәм оешмалар белән үзара мөнәсәбәтләр

-муниципаль берәмлек милкендә булган мөлкәт белән идарә итә, муниципаль милек объектларын төзү, сатып алу, файдалану, эш белән тәэмин итү һәм арендалау мәсьәләләрен хәл итә;

-Лениногорск шәһәр Советы карары белән билгеләнгән очракларда Лениногорск шәһәр Советы тарафыннан муниципаль милекне тартып алу, шул исәптән аны хосусыйлаштыру турында тәкъдимнәр әзерли һәм Лениногорск шәһәр Советының килешүенә (раславына) кертә;

- муниципаль милектә булмаган предприятиеләр, оешмалар белән муниципаль берәмлекнең икътисадый һәм социаль үсешендә хезмәттәшлек турында килешүләр төзи; муниципаль берәмлек территориясендә халыкка хезмәт күрсәтү өлкәсендә төрле милек формасындагы предприятиеләр төзүгә ярдәм итә;

-Лениногорск шәһәр Советы билгеләгән тәртип нигезендә муниципаль предприятиеләр һәм учреждениеләр төзи, аларның эшчәнлек шартларын һәм тәртибен билгели, аларның уставларын раслый, муниципаль казна учреждениеләрен финанслауны тәэмин итә, муниципаль учреждениеләрне һәм Предприятиеләрне үзгәртеп кору һәм бетерү мәсьәләләрен хәл итә, контракт нигезендә билгели һәм аларның җитәкчеләрен биләгән вазыйфасыннан азат итә;

-муниципаль заказ төзи һәм урнаштыра; бюджет һәм автоном муниципаль учреждениеләр тарафыннан муниципаль йөкләмә үтәлешен финанслар белән тәэмин итә; муниципаль берәмлекне төзекләндерү, халыкка коммуналь хезмәт күрсәтү, социаль инфраструктура объектларын төзү һәм ремонтлау, продукция җитештерү, халыкның көнкүреш һәм социаль - мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен кирәкле хезмәтләр күрсәтү, моның өчен муниципаль берәмлекнең матди һәм финанс чараларын кулланып, башка эшләр башкаруга заказ бирүче булып тора;

3) территориаль планлаштыру, җирдән һәм башка табигый ресурслардан файдалану, әйләнә-тирәлекне саклау өлкәсендә:

- Лениногорск шәһәр Советы тарафыннан муниципаль берәмлекнең генераль планы проектын һәм Россия Федерациясе Шәһәр төзелеше кодексы нигезендә муниципаль берәмлекнең башка шәһәр төзелеше документлары проектларын әзерли һәм раслауга кертә, аларның тормышка ашырылуын тәэмин итә;

-халыкка экологик хәл турында хәбәр итә, тиешле органнарга табигатьтән файдалану турындагы законнарны бозучы предприятие, учреждение, оешмаларның әйләнә-тирәлеккә куркыныч тудыручы гамәлләре турында хәбәр итә;

4) Төзелеш, транспорт һәм элемтә өлкәсендә:

- социаль наем шартнамәләре буенча бирелә торган торак урыннарына мохтаҗлар буларак гражданнарны билгеләнгән тәртиптә исәпкә алып бара;

- билгеләнгән тәртиптә торак биналарны торак булмаган биналарга һәм торак булмаган биналарга күчерү турында карарлар кабул итә, торак биналарны үзгәртеп кору һәм үзгәртеп планлаштыруны килештерә, билгеләнгән тәртиптә муниципаль торак фондының торак урыннарын яшәү өчен яраксыз дип таный;

- муниципаль берәмлектә яшәүче һәм торак шартларын яхшыртуга мохтаҗ аз керемле гражданнарны торак законнары нигезендә торак урыннары белән тәэмин итә;

-муниципаль торак фондын төзүне һәм тотуны, торак төзелеше өчен шартлар булдыруны оештыра;

-муниципаль торак фондыннан файдалануны һәм сакланышын, әлеге фондның торак урыннарының санитар һәм техник кагыйдәләр һәм нормаларга, законнарның башка таләпләренә туры килүен муниципаль контрольдә тота;

-халыкны элемтә хезмәте белән тәэмин итү өчен шартлар булдыруны тәэмин итә.

 

Соңгы яңарту: 2019 елның 12 апреле, 13:34

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International